1. TARAFLAR

A. HİZMET VEREN
Ünvanı : GEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Adres : Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Küme Evler No:22 Yunusemre/Manisa
Web-adresi : https://mapsgen.com
E-posta : info@mapsgen.com

B. HİZMET ALAN
Ünvanı :
Adres :
Vergi Dairesi :
Vergi No :

2.ÜRÜN/HİZMET ÖZELLİKLERİ VE TESLİMAT
HİZMET ALAN kayıt sırasında vermiş olduğu bilgiler ile işletmesi’nin ve/veya mekanı’nın bilgilerinin Google Maps, Google Konum Servisleri, Google MyBusiness, Yandex Harita, YandexNavigation, Bing Maps uygulamaları ve Navigasyon Cihazları (Garmin, Next, Navitech, Goldmaster, AselsanNet, Flyaudio, Necvox, Xetec, Kamosonic, Telefunken, GpsTurk, Daiichi, Navix, Avgo, iGO, Yandex Navigasyon) için güncelleme hizmetlerinin verilmesini kapsamaktadır. Hizmetler ile ilgili HİZMET ALAN’a herhangi bir ürün veya iş teslimi gerçekleştirilmeyecektir.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme’nin konusu; HİZMET ALAN’ın HİZMET VEREN’in mapsgen.com web sitesinden elektronik ortamda satın alınan, işbu Sözleşme’de bahsi geçen niteliklere haiz hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. HİZMET ALAN, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve taahhüt eder.

4. KAPSAM
İşbu sözleşme ile HİZMET VEREN ve HİZMET ALAN arasında HİZMET VEREN’in HİZMET ALAN’dan belirli işyeri bilgilerini (işletme adı veya firma unvanı, adres, telefon, e-posta, internet adresi, firma logosu) mapsgen.com da bulunan kayıt formu ile online olarak elde edeceği ve HİZMET VEREN’in söz konusu bu içeriği Google Maps, Google Konum Servisleri, Google MyBusiness, Yandex Harita, YandexNavigation, Bing Maps uygulamaları ve Navigasyon Cihazları (Garmin, Next, Navitech, Goldmaster, AselsanNet, Flyaudio, Necvox, Xetec, Kamosonic, Telefunken, GpsTurk, Daiichi, Navix, Avgo, iGO, Yandex Navigasyon) veritabanına dahil etmek ve sözleşme süresi boyunca HİZMET ALAN tarafından istenen işyeri bilgileri değişikliklerinin yapılması konusunda hususlarında mutabık kalmıştır.

5. GİZLİLİK
5.1 Sözleşme konusu kapsamında yapılması planlanan iş ilişkisi veya proje ile ya da taraflardan birinin işleri ile ilgili yazılı veya sözlü olarak, iş ilişkisi içinde işi gereği olsun ya da olmasın öğrendiği yazılı, sözlü, elektronik tüm veri ve bilgiler, tarafların müşterilerine, tedarikçilerine, gerekse iş ilişkisi içinde olunan diğer kişi ve kurumlara, ya da ortaklarına, hissedarlarına, yönetim kurulu üyelerine, personeline, iştiraklerine ait yazılı, sözlü, elektronik ortamda ya da benzeri herhangi bir şekilde aktarılmış, paylaşılmış ya da öğrenilmiş olan her türlü kişisel ve kurumsal bilgi, teklif, fiyatlandırma, tasarım, programlama, bilgisayar programı, kod, algoritma, pazar bilgileri, pazarlama ve kampanya planları, müşterilerin mevcut ve potansiyel hedef kitle (müşteri, tedarikçi, bayi, vb.) bilgileri ve hangi ortamda olursa olsun bunları içeren veritabanları, talep bilgileri, iş planları ve stratejileri, proje, fikir ve taslakları ile finansal bilgiler dahil olmak üzere, belge ya da taşıyıcı materyal, herhangi bir iletişim vasıtası kullanılarak iletilen veya öğrenilen fikir, buluş, iş, metod, ilerleme, patent, telif hakkı, marka, proje, çizim, veri, veri tabanı, operasyon, proses, plan, program, programlara ilişkin hazırlık tasarımları, her iki tarafla ve müşterileriyle ilgili kanunen korunan veya korunmayan her türlü beyan, bilgi ve belgeler, yenilik veya görüşmeler sırasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ya da görüşmelerde ya da müzakerelerde yapılan konuşmalar gizli bilgi ve belge olarak kabul edilir. Bu tanıma göre aksi kanıtlanamayan tüm bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilecektir.

5.2 Hak sahibinin rızasıyla umuma arz edilerek alenileşmiş bilgiler ile yürürlükte olan kanun iş bu sözleşme ile belirlenmiş haller, düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler gizli bilgi tanımı dışında kalmaktadır.

5.3 Bu sözleşme; Gizli Bilgileri, herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, özellikle taraflar veya bağlı şirket ya da birimleri arasındaki ilişkinin konusu ile bağlantılı olarak yine taraflarca açıklanan yazılı, dijital, elektronik veya benzeri her türlü ortamda sunulan, ifade edilen, taraflar arasında veya ileride hazırlanacak proje kapsamında yer veya rol alacak 3. Kişilerin taraflardan herhangi birine ifşa ettiği maddi veya maddi olmayan tüm bilgileri, materyalleri, fikir ve tahminleri, tarifnameleri, şekilleri, istemleri, taraflar arasındaki konuşmaları, tartışmaları, görüşmeleri ya da toplantılar ve yazışmalar ile sözlü olarak paylaşılan, değişilen edilen tüm bilgileri, taraflar tarafından ya da ortaklaşa hazırlanmış olan tüm veri, analiz, derleme, çalışma, projeksiyon, pazar araştırması, teknik, mali veya hukuki fizibiliteleri, teklif ve diğer belgeleri, tüm ticari anlaşmaları, taraflar arasında akdedilmiş veya akdedilecek olan tüm yazılı, dijital, elektronik veya benzeri ortamdaki beyanları, gizli bilgi alış-verişini içeren anlaşmaları kapsamaktadır.

5.4 GİZLİ BİLGİLERİN TARAFLARCA KORUNMASI
5.4.1 Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan gizli bilgiyi korumaktan, herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemek ve/veya alenileştirmemekten, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ilişkinin amaçları dışında kullanmamaktan sorumludur.

5.4.2 Taraflar, ilişkilerinin gerektiği ölçüde gizli bilgileri birbirlerine açıklamak durumundadır.

5.4.3 Taraflar, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler. Taraflar alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu protokol yükümlülüklerine aykırı davranmamaları için gerekli önlemleri almayı, uyarıları yapmayı ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.4 HİZMET ALAN, iş bu sözleşme kapsamındaki hizmetlere konu gizli bilgi olmayan verilerinin, ayrıca izne veya onaya gerek kalmadan süresiz olarak, HİZMET VEREN tarafından herhangi bir kaynağa aktarabileceğini, üçüncü kişilerle herhangi bir ortamda bedelli veya bedelsiz olarak paylaşabileceğini kabul ve taahhüt eder.

5.4.5 Her iki taraf için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda yer alan yükümlülükler saklıdır.

5.4.6 Taraflar, diğer tarafın gizlilik hükümlerine aykırı davranması halinde her türlü dava açma hakkı saklı kalmak üzere ……………. TL cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

5.5 SÜRE
İş bu sözleşmenin konusu olan gizliliğe riayet yükümlülüğü, taraflar arasında başlatılması hedeflenen hizmete konu iş ilişkisinin görüşülmesiyle başlar, iş ilişkisi veya proje için çalışıldığı ve uygulandığı sürece veya taraflar arasında iş ilişkisi kurulamamış veya karşılıklı feshedilmiş olsa dahi 5 yıl süreyle devam eder.

6. SÖZLEŞME TARİHİ, SÜRESİ VE FESİH
6.1 İşbu Sözleşme HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN arasında, HİZMET ALAN tarafından ödeme gerçekleştirildiğinde işbu sözleşmenin tüm şartları kabul edilmiş sayılır ve sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme’nin bir nüshası HİZMET ALAN’ın elektronik posta adresine e-posta yoluyla gönderilir. Sözleşme süresi hizmet bedeli banka hesaplarına geçtiği tarihi izleyen 1 (bir) yıldır. İş bu sözleşmenin sona ereceği günden 10 iş günü öncesine kadar, taraflarca yazılı olarak sözleşmenin uzatılmayacağının bildirilmemesi halinde aynı şart ve hükümler ile bir yıl daha uzamış sayılır.

6.2 Taraflardan biri, iş bu sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ederse, yukarıda belirtilen elektronik posta adresine yapılacak bildirimin ertesi gününden başlamak üzere 15 (onbeş) iş günü içinde eksikliği gidermezse, diğer taraf başka bir bildirim yapmadan sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

6.3 Sözleşmenin aynı şartlarla uzamış sayıldığı durumda, herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez ise, HİZMET VEREN hizmet sağlama yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir ve ayrıca başlatılan hizmetin yayımlanmasını durdurma, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme seçimlik haklarına sahiptir.

7. CAYMA HAKKI
HİZMET ALAN sözleşme tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir neden bildirmeden, HİZMET VEREN’e yapacağı bir bildirim ile cayma hakkını kullanabilir. HİZMET VEREN cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren veya 7(yedi) günün sonunda kayıt işlemi için gönderilmiş bilgileri iptal ederek kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukukî işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iptal eder. HİZMET ALAN cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içerisinde almış olduğu bedeli ve HİZMET ALAN’ı borç altına sokan her türlü belgeyi, HİZMET ALAN’a hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

8. ÜRÜN/HİZMET BEDELİ VE ÖDEME
8.1 HİZMET ALAN tarafından hizmet bedelleri KDV hariç, sözleşme yürürlükte olduğu sürece her yıl için net 250,00 TL olarak ödenecektir.

8.2 HİZMET ALAN, bu ücreti, kredi kartıyla HİZMET VEREN’in mapsgen.com internet sitesi üzerinden online olarak ya da HİZMET VEREN’in iş bu sözleşmede yer alan banka hesabına öder.

8.3 HİZMET ALAN, sözleşme devam ettiği sürece her yıl mutad olarak sözleşmenin imzalanmasını takip eden yıl sonunu takip eden 15 (onbeş) gün içinde kredi kartıyla HİZMET VEREN’in mapsgen.com internet sitesi üzerinden online olarak veya HİZMET VEREN’in belirttiği banka hesap numaralarına belirlenen bedeli ödemeyi veya HİZMET VEREN tarafından bedelin kredi kartından tahsil edilmesini kabul ve taahhüt etmektedir.

8.4 Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı ile ilgili değişiklik meydana gelmesi halinde HİZMET ALAN bu durumu HİZMET VEREN’e bildirmekle yükümlüdür.

8.5 HİZMET ALAN, hizmet bedelini zamanında, gereği gibi veya hiç ödememesi halinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu halde HİZMET VEREN, yukarıda belirtilen elektronik posta adresine bildirim yapmakla yükümlüdür. HİZMET VEREN bu durumda hukuki yollara başvurabilecek olup; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini HİZMET ALAN’dan talep edebilecektir.

8.6 HİZMET ALAN, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. TEBLİGAT
Taraflar işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu, tebligat adreslerinde değişiklik olması halinde yeni adreslerini diğer taraf’a yazılı olarak bildirmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağını ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını ve birbirlerine yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10. MÜCBİR SEBEP
10.1 İş bu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülemeyen ve tarafların kontrolü dışında gelişen olayların ortaya çıkması ile TARAFLARIN yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, Mücbir Sebepler olarak kabul edilecektir.

10.2 Mücbir Sebepler kapsamına girecek haller aşağıdaki gibidir;
a. Genel Grev, lokavt, deprem, savaş, terör, ayaklanma, abluka hali,
b.Türkiye veya ilgili ülke resmi makamlarının, yükümlülüklerin yerine getirilmesini geciktiren veya bunları imkânsız kılan kararları, eylem veya işlemleri,
c.Deprem, su baskını, tayfun, salgın hastalık,

10.3 Hizmetin verilmesine engel teşkil eden sebeplerden birinin oluşması halinde etkilenen taraf diğer tarafı mücbir sebebin oluştuğu 30(otuz) gün içerisinde Resmi bir makamdan alınacak belge ile haberdar edecektir. Taraflar söz konusu Mücbir Sebebin geçerli olduğu dönemle sınırlı olmak kaydıyla, birbirlerine karşı sorumlu olmayacaklardır. Taraflar mücbir sebebin ortadan kalkması halinde sözleşmenin ifası için yeni tarih belirleyeceklerdir.

11. UYUŞMAZLIKLAR
İhtilaf halinde taraflar öncelikle Alternatif Çözüm Yolu olan arabuluculuk yöntemi ile çözüm arayacaklardır. Bu amaçla bir ihtilaf oluştuğunda arabulucu olarak Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Arabulucu İzmir Listesinden tarafların ortak iradesi ile seçilecek arabulucu ile çözüm aranacaktır. Aksi takdirde işbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde çözüme kavuşturulacaktır.

12. DİĞER
12.1 HİZMET ALAN, işbu Sözleşme' den doğabilecek uyuşmazlıklarda HİZMET VEREN’İN kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, veri ve bilgisayar kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

12.2 İş bu sözleşmedeki maddelerden birinin veya birkaçının geçersizliği, sözleşmenin geçersizliği sonucunu doğurmayacaktır.

Mapsgen Hemen Ara